കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don

 
Gesneriaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher
Aeschynanthus pulcher