കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns.

നൈലിന്റെ ലില്ലി
Amaryllidaceae 315 284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus africanus
Agapanthus africanus
Agapanthus africanus
Agapanthus africanus