കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ambrosia hispida Pursh

 
Asteraceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia hispida
Ambrosia hispida
Ambrosia hispida
Ambrosia hispida

Ambrosia peruviana Willd.

 
Asteraceae 16 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia peruviana
Ambrosia peruviana
Ambrosia peruviana
Ambrosia peruviana