കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ammi majus L.

 
Apiaceae 784 569 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus