കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ananas comosus (L.) Merr.

കൈതച്ചക്ക
Bromeliaceae 1,454 1,282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus

Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas nanus
Ananas nanus