കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Barbieria pinnata (Pers.) Baill. LC

 
Fabaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata