കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.

ബിൽബർഗിയ പിരമിഡാലിസ്
Bromeliaceae 144 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis
Billbergia pyramidalis
Billbergia pyramidalis
Billbergia pyramidalis