കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bromelia karatas L.

 
Bromeliaceae 85 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromelia karatas
Bromelia karatas
Bromelia karatas
Bromelia karatas