കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Brownea grandiceps Jacq. LC

 
Fabaceae 78 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps