കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don EW

 
Solanaceae 106 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brugmansia sanguinea
Brugmansia sanguinea
Brugmansia sanguinea
Brugmansia sanguinea

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl EW

 
Solanaceae 3,941 3,142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens
Brugmansia suaveolens
Brugmansia suaveolens
Brugmansia suaveolens

Brugmansia x candida Pers.

 
Solanaceae 26 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brugmansia x candida
Brugmansia x candida
Brugmansia x candida
Brugmansia x candida