കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bucida buceras L.

 
Combretaceae 41 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bucida buceras
Bucida buceras
Bucida buceras
Bucida buceras