കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez

 
Bromeliaceae 79 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catopsis sessiliflora
Catopsis sessiliflora
Catopsis sessiliflora
Catopsis sessiliflora