കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw.

 
Thelypteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Cheilanthes microphylla
Cheilanthes microphylla