കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. LC

 
Fabaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis
Christia vespertilionis