കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clitoria falcata Lam.

 
Fabaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria falcata
Clitoria falcata
Clitoria falcata
Clitoria falcata

Clitoria ternatea L.

ശംഖുപുഷ്പം
Fabaceae 739 572 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea