കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clivia miniata Reg.

 
Amaryllidaceae 34 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata

Clivia x cyrtanthiflora (Van Houtte) H.P. Traub

 
Amaryllidaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clivia x cyrtanthiflora
Clivia x cyrtanthiflora
Clivia x cyrtanthiflora
Clivia x cyrtanthiflora