കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Itô LC

 
Thelypteridaceae 31 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyclosorus interruptus
Cyclosorus interruptus
Cyclosorus interruptus
Cyclosorus interruptus