കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.

 
Poaceae 18 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus aggregatus
Cyperus aggregatus
Cyperus aggregatus
Cyperus aggregatus

Cyperus alopecuroides Rottb. LC

 
Poaceae 32 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus alopecuroides
Cyperus alopecuroides
Cyperus alopecuroides
Cyperus alopecuroides

Cyperus articulatus L. LC

 
Poaceae 15 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus articulatus
Cyperus articulatus
Cyperus articulatus
Cyperus articulatus

Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk.

 
Poaceae 84 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus brevifolius
Cyperus brevifolius
Cyperus brevifolius
Cyperus brevifolius

Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük. ex Kük.

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus densicaespitosus
Cyperus densicaespitosus
Cyperus densicaespitosus
Cyperus densicaespitosus

Cyperus distans L.f. LC

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cyperus distans

Cyperus fuscus L. LC

 
Poaceae 208 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus fuscus
Cyperus fuscus
Cyperus fuscus
Cyperus fuscus

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus hermaphroditus
Cyperus hermaphroditus
Cyperus hermaphroditus

Cyperus involucratus Rottb.

 
Poaceae 224 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus involucratus
Cyperus involucratus
Cyperus involucratus
Cyperus involucratus

Cyperus ligularis L.

 
Poaceae 18 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus ligularis
Cyperus ligularis
Cyperus ligularis
Cyperus ligularis

Cyperus luzulae (L.) Retz. LC

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cyperus luzulae

Cyperus meyenianus Kunth

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cyperus meyenianus

Cyperus ochraceus Vahl

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Cyperus ochraceus
Cyperus ochraceus
Cyperus ochraceus
Cyperus ochraceus

Cyperus odoratus L. LC

 
Poaceae 56 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus odoratus
Cyperus odoratus
Cyperus odoratus
Cyperus odoratus

Cyperus papyrus L. LC

 
Poaceae 1,305 1,158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus papyrus
Cyperus papyrus
Cyperus papyrus
Cyperus papyrus

Cyperus rotundus L. LC

മുത്തങ്ങ
Poaceae 467 339 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus

Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. LC

 
Poaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus sesquiflorus
Cyperus sesquiflorus
Cyperus sesquiflorus
Cyperus sesquiflorus

Cyperus sphacelatus Rottb.

 
Poaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus
Cyperus sphacelatus
Cyperus sphacelatus
Cyperus sphacelatus

Cyperus surinamensis Rottb.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cyperus surinamensis

Cyperus tenuis Sw. LC

 
Poaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus tenuis
Cyperus tenuis
Cyperus tenuis
Cyperus tenuis