കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

 
Poaceae 73 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris

Digitaria eriantha Steud.

 
Poaceae 15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha
Digitaria eriantha

Digitaria horizontalis Willd. LC

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria horizontalis
Digitaria horizontalis

Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühl.

 
Poaceae 28 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum
Digitaria ischaemum

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

 
Poaceae 1,093 753 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis
Digitaria sanguinalis