കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana

 
Melastomataceae 168 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dissotis rotundifolia
Dissotis rotundifolia
Dissotis rotundifolia
Dissotis rotundifolia