കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

 
Pteridaceae 15 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor