കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eleocharis cellulosa Torr. LC

 
Cyperaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eleocharis cellulosa

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. LC

 
Cyperaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eleocharis flavescens
Eleocharis flavescens
Eleocharis flavescens
Eleocharis flavescens

Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. LC

 
Cyperaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eleocharis mutata
Eleocharis mutata
Eleocharis mutata
Eleocharis mutata

Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. LC

 
Cyperaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa
Eleocharis retroflexa
Eleocharis retroflexa
Eleocharis retroflexa