കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Erigeron bellioides DC.

 
Asteraceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron bellioides
Erigeron bellioides
Erigeron bellioides
Erigeron bellioides

Erigeron bonariensis L.

 
Asteraceae 1,760 1,189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis
Erigeron bonariensis

Erigeron canadensis L.

 
Asteraceae 10,494 7,983 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis
Erigeron canadensis

Erigeron karvinskianus DC.

 
Asteraceae 3,520 2,751 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus
Erigeron karvinskianus

Erigeron laevigatus Rich.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Erigeron laevigatus