കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith

 
Lecythidaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eschweilera grandiflora
Eschweilera grandiflora
Eschweilera grandiflora
Eschweilera grandiflora