കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Fimbristylis cymosa R.Br. LC

 
Cyperaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa
Fimbristylis cymosa
Fimbristylis cymosa
Fimbristylis cymosa

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl LC

 
Cyperaceae 29 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma
Fimbristylis dichotoma
Fimbristylis dichotoma
Fimbristylis dichotoma

Fimbristylis littoralis Gaudich. LC

 
Cyperaceae 25 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis
Fimbristylis littoralis
Fimbristylis littoralis
Fimbristylis littoralis