കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Galactia striata (Jacq.) Urb.

 
Fabaceae 26 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galactia striata
Galactia striata
Galactia striata
Galactia striata