കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. LC

ശീമക്കൊന്ന
Fabaceae 72 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gliricidia sepium
Gliricidia sepium
Gliricidia sepium
Gliricidia sepium