കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Guzmania lingulata (L.) Mez

 
Bromeliaceae 256 224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata

Guzmania plumieri (Griseb.) Mez

 
Bromeliaceae 81 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guzmania plumieri
Guzmania plumieri
Guzmania plumieri
Guzmania plumieri