കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze

ഈസ്റ്റർ ലില്ലി
Amaryllidaceae 394 355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum

Hippeastrum reginae (L.) Herb.

ഹിപ്പിയസ്ട്രം റെജിനി
Amaryllidaceae 2,096 1,845 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippeastrum reginae
Hippeastrum reginae
Hippeastrum reginae
Hippeastrum reginae

Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb.

 
Amaryllidaceae 40 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippeastrum vittatum
Hippeastrum vittatum
Hippeastrum vittatum
Hippeastrum vittatum