കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis.

 
Lycopodiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Huperzia taxifolia
Huperzia taxifolia
Huperzia taxifolia