കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hymenocallis caribaea (L.) Herb.

 
Amaryllidaceae 20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea
Hymenocallis caribaea
Hymenocallis caribaea
Hymenocallis caribaea

Hymenocallis fragrans (Salisb.) Salisb.

 
Amaryllidaceae 19 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis fragrans
Hymenocallis fragrans
Hymenocallis fragrans
Hymenocallis fragrans

Hymenocallis palmeri S. Watson

 
Amaryllidaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis palmeri
Hymenocallis palmeri
Hymenocallis palmeri
Hymenocallis palmeri

Hymenocallis speciosa (Salisb.) Salisb.

 
Amaryllidaceae 12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenocallis speciosa
Hymenocallis speciosa
Hymenocallis speciosa
Hymenocallis speciosa