കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Indigofera hirsuta L.

 
Fabaceae 81 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta

Indigofera spicata Forssk.

 
Fabaceae 100 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera spicata
Indigofera spicata
Indigofera spicata
Indigofera spicata

Indigofera suffruticosa Mill.

അമരി
Fabaceae 30 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa

Indigofera tinctoria L.

നീലയമരി
Fabaceae 147 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria
Indigofera tinctoria