കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Kaempferia rotunda L.

ചെങ്ങഴിനീർക്കൂവ
Zingiberaceae 88 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kaempferia rotunda
Kaempferia rotunda
Kaempferia rotunda
Kaempferia rotunda