കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lablab purpureus (L.) Sweet

അമര
Fabaceae 319 218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lablab purpureus
Lablab purpureus
Lablab purpureus
Lablab purpureus