കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M.Johnst.

 
Scrophulariaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leucophyllum frutescens
Leucophyllum frutescens
Leucophyllum frutescens
Leucophyllum frutescens