കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Licania ternatensis Hook.f. ex Duss

 
Combretaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Licania ternatensis
Licania ternatensis
Licania ternatensis
Licania ternatensis