കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter

 
Solanaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Lycianthes pauciflora
Lycianthes pauciflora