കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching

 
Thelypteridaceae 107 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana
Macrothelypteris torresiana
Macrothelypteris torresiana
Macrothelypteris torresiana