കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Micranthemum umbrosum (J.F.Gmel.) S.F.Blake

 
Linderniaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Micranthemum umbrosum
Micranthemum umbrosum
Micranthemum umbrosum
Micranthemum umbrosum