കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Nicotiana tabacum L.

പുകയില
Solanaceae 1,453 1,151 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum