കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Notopleura discolor (Griseb.) C.M.Taylor

 
Rubiaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Notopleura discolor
Notopleura discolor

Notopleura guadalupensis (DC.) C.M.Taylor

 
Rubiaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Notopleura guadalupensis
Notopleura guadalupensis
Notopleura guadalupensis
Notopleura guadalupensis

Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek.

 
Rubiaceae 48 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Notopleura uliginosa
Notopleura uliginosa
Notopleura uliginosa
Notopleura uliginosa