കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Oldenlandia corymbosa L.

 
Rubiaceae 247 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa
Oldenlandia corymbosa
Oldenlandia corymbosa
Oldenlandia corymbosa

Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. LC

 
Rubiaceae 29 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oldenlandia lancifolia
Oldenlandia lancifolia
Oldenlandia lancifolia
Oldenlandia lancifolia