കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pachira aquatica Aubl. LC

 
Malvaceae 1,240 1,027 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica
Pachira aquatica

Pachira glabra Pasq.

 
Malvaceae 516 421 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachira glabra
Pachira glabra
Pachira glabra
Pachira glabra