കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Physalis angulata L. LC

 
Solanaceae 589 432 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Physalis angulata
Physalis angulata
Physalis angulata
Physalis angulata

Physalis minima L.

 
Solanaceae 22 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Physalis minima
Physalis minima
Physalis minima
Physalis minima

Physalis pubescens L. LC

 
Solanaceae 118 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Physalis pubescens
Physalis pubescens
Physalis pubescens
Physalis pubescens