കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pitcairnia angustifolia Sol.

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pitcairnia angustifolia

Pitcairnia bifrons (Lindl.) R.W. Read

 
Bromeliaceae 10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pitcairnia bifrons
Pitcairnia bifrons
Pitcairnia bifrons
Pitcairnia bifrons