കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Psychotria aubletiana Steyerm.

 
Rubiaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psychotria aubletiana
Psychotria aubletiana
Psychotria aubletiana
Psychotria aubletiana

Psychotria berteroana DC.

 
Rubiaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psychotria berteroana
Psychotria berteroana
Psychotria berteroana
Psychotria berteroana

Psychotria nervosa Sw. LC

 
Rubiaceae 90 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psychotria nervosa
Psychotria nervosa
Psychotria nervosa
Psychotria nervosa

Psychotria urbaniana Steyerm. LC

 
Rubiaceae 37 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psychotria urbaniana
Psychotria urbaniana
Psychotria urbaniana
Psychotria urbaniana