കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Serissa japonica (Thunb.) Thunb.

 
Rubiaceae 73 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Serissa japonica
Serissa japonica
Serissa japonica
Serissa japonica