കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. LC

താന്നി
Combretaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Terminalia bellirica
Terminalia bellirica
Terminalia bellirica
Terminalia bellirica

Terminalia catappa L. LC

തല്ലിമരം
Combretaceae 1,371 894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Terminalia catappa
Terminalia catappa
Terminalia catappa
Terminalia catappa