കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Thelypteris decussata (L.) Proctor

 
Thelypteridaceae 10 1 നിരീക്ഷണം
Thelypteris decussata
Thelypteris decussata
Thelypteris decussata
Thelypteris decussata

Thelypteris poiteana (Bory) Proctor

 
Thelypteridaceae 15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thelypteris poiteana
Thelypteris poiteana
Thelypteris poiteana
Thelypteris poiteana

Thelypteris reticulata (L.) Proctor

 
Thelypteridaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thelypteris reticulata
Thelypteris reticulata
Thelypteris reticulata
Thelypteris reticulata

Thelypteris serrata (Cav.) Alston

 
Thelypteridaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thelypteris serrata
Thelypteris serrata
Thelypteris serrata
Thelypteris serrata