കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Thelypteris decussata (L.) Proctor

 
Thelypteridaceae 10 1 നിരീക്ഷണം
Thelypteris decussata
Thelypteris decussata
Thelypteris decussata
Thelypteris decussata

Thelypteris poiteana (Bory) Proctor

 
Thelypteridaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thelypteris poiteana
Thelypteris poiteana
Thelypteris poiteana
Thelypteris poiteana

Thelypteris serrata (Cav.) Alston

 
Thelypteridaceae 13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Thelypteris serrata
Thelypteris serrata
Thelypteris serrata
Thelypteris serrata