കരീബിയൻ ഗ്വാഡലൂപ്പിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Torenia asiatica L.

 
Linderniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Torenia asiatica

Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. LC

 
Linderniaceae 64 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Torenia crustacea
Torenia crustacea
Torenia crustacea
Torenia crustacea

Torenia fournieri Linden ex E.Fourn.

 
Linderniaceae 20 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Torenia fournieri
Torenia fournieri
Torenia fournieri
Torenia fournieri